Ochrana osobních údajů

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO 68378025, tímto dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), informuje subjekty údajů o jejich ochraně v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob a o pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Správce a zpracovatel osobních údajů

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

veřejná výzkumná instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
IČO 68378025

e-mail: socmail@soc.cas.cz
telefon: +420 210 310 220 (sekretariát)
identifikátor datové schránky: i4gng7e

Poskytováním informací subjektům údajů o zpracování osobních údajů a dotazů s touto problematikou je určen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Identifikace a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o.

advokátní kancelář vedená u České advokátní komory a Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 276372

se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
IČO 06115071

e-mail: legal@justitia.cz
telefon: +420 778 088 818 nebo +420 778 088 848
identifikátor datové schránky: yhzi6a3

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává tyto činnosti:

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro jejich zpracování

Správce a zpracovatel osobních údajů provádí zpracování osobních údajů pouze pro účely

Kategorie příjemců či příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce a zpracovatel osobních údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Výjimku tvoří společná vědecká a výzkumná činnost, do níž jsou jako zpracovatelé osobních údajů zapojeny subjekty ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, je:

Oprávněné zájmy správce osobních údajů

Oprávněnými zájmy správce osobních údajů jsou řádný výkon vědecké a výzkumné činnosti, pro jejíž výkon byl správce zřízen (uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd a výzkumu veřejného mínění, přispívání k využití jejich výsledků a zajišťování infrastruktury výzkumu), a řádné vnitřní řízení organizace.

Práva subjektu údajů na přístup, opravu, výmaz či omezení zpracování, vznést námitku nebo žádat o přenos

Subjekt údajů může požádat o přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a dále omezit jejich zpracování.

Subjektu údajů také svědčí právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a požádat o poskytnutí osobních údajů pro účely jejich přenosu k jinému správci.

Pro příjem takových žádostí a námitek je určen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to je-li zpracování založeno na jeho dříve uděleném souhlasu.

Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pro příjem takových žádostí je určen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost pro nezákonnost zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, jímž je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

ústřední správní úřad pro oblast ochrany osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00
IČO 70837627

e-mail: posta@uoou.cz
telefon: +420 234 665 111
identifikátor datové schránky: qkbaa2n

Automatizované rozhodování

K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.